0906 213 066

Hệ thống phần mềm quản lí học tập, học trực tuyến LMS

Hệ thống phần mềm quản lí học tập, học trực tuyến LMS

 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá
1 Kho học liệu dành cho giảng viên Gói 01 Liên hệ
2 Kho học liệu dành cho sinh viên
3 Tích hợp công cụ giảng dạy trực tuyến vào kho học liệu để học và dạy trực tuyến

 

STT Module/ Chức năng Ghi chú
A.  Kho học liệu dành cho giảng viên
   I.             Trang tin giảng dạy của giảng viên
1. Xem thông tin cá nhân giảng viên :

–        Mã nhân sự

–        Đơn vị công tác

–        Họ tên

–        Giới tính

–        Ngày sinh

–        Email

–        Chức vụ

–        Phòng ban

–        Số điện thoại

2. Xem thông tin lịch dạy, lịch thi theo ngày
3. Thống kê lịch dạy, lịch thi theo ngày
4. Trạng thái lịch dạy :

–        Lịch dạy

–        Lịch trực tuyến

–        Lịch coi thi

–        Lịch tạm ngưng

5. Thống kê lớp học phần giảng dạy theo dạng cây thư mục
6. Thống kê lớp học phần giảng dạy theo học kỳ
7. Thống kê lớp học trong thư mục danh sách lớp học phần
8. Thống kê kết quả bài làm kiểm tra của sinh viên
9. Thống kê sinh viên đã làm bài kiểm tra và chưa làm bài kiểm tra
10. Download thống kê kết quả bài kiểm tra của sinh viên theo mã lớp học phần dưới dạng Excel
11. Chức năng xem từng bài kiểm tra của sinh viên
12. Thống kê số lần làm bài thi của sinh viên
13. Thống kê số câu trả lời đúng
14. Thống kê số câu trả lời sai
15. Nhận xét của giảng viên
16. Chức năng xem chi tiết đề kiểm tra tổng hợp của từng sinh viên
17. Thống kê thông tin sinh viên cho từng bài kiểm tra
II.             Tài nguyên bài giảng
2.1   Loại tài liệu ( phân loại tài liệu)
1. Sắp xếp thư mục tài liệu theo dạng cây
2. Tạo mới tài liệu theo cấp cha – con
3. Thêm loại tài liệu
4. Chọn tài liệu tạo thuộc cấp cha – con
5. Tên loại tài liệu
6. Ghi chú loại tài liệu
7. Chức năng click vào từng loại tài liệu để xem tài liệu bài giảng từng loại
2.2   Tài liệu bài giảng
1. Thêm mới tài liệu
2. Thêm tên tài liệu
3. Ghi chú tài liệu (nếu có)
4. Đính kèm tệp trong tài liệu ( Word, Ppt, Excel,PDF,MP3)
5. Thêm nội dung chi tiết bài giảng
6. Sử dụng công cụ CKDEditor tích hợp vào nội dung chi tiết bài giảng
7. Định dạng kiểu chữ (in đậm, in nghiêng, gạch dưới, xóa định dạng) trong nội dung chi tiết bài giảng
8. Chèn Youtube vào nội dung chi tiết bài giảng
9. Ràng buộc video clip khi kết thúc không thể gợi ý qua video clip khác
10. Điều chỉnh kích thước video clip trước khi chèn vào nội dung chi tiết bài giảng
11. Tích hợp công cụ Mathtype ( phục vụ cho các công thức Đại số, toán cao cấp,…)
12. Tích hợp công cụ Chemtype (phục vụ cho các công thức , ký hiệu Hóa học, sinh học,…)
13. Chính sửa / xóa tài liệu bài giảng
14. Download tệp đính kèm tài liệu bài giảng
15. Xem trước tệp đính kèm tài liệu bài giảng
16. Trạng thái duyệt tài liệu bài giảng
17. Phân quyền nhân sự thêm/ xóa /sửa bài giảng
18. Phân quyền nhân sự tạo tài liệu bài giảng cho đơn vị
2.3   Kiểm duyệt bài giảng ( kiếm soát bài giảng)
1. Lọc loại tài liệu bài giảng
2. Lọc nhân sự theo dạng cây :

–        Cấp cơ sở

–        Cấp phòng ban

–        Cấp nhân sự

Có thể chọn nhiều nhân sự cùng một lúc bằng các check nhân sự.

3. Lọc bằng từ khóa
4. Refesh toàn bộ điều kiện lọc
5. Thống kê tên tài liệu bài giảng
6. Thống kê loại tài liệu bài giảng
7. Thống kê người tài liệu bài giảng
8. Trạng thái duyệt tài liệu
9. Xem trước file đính kèm của tài liệu để duyệt lài liệu
10. Thống kê ngày tạo bài giảng của giảng viên
11. Ghi chú trạng thái (lý do):

–        Duyệt

–        Không duyệt

12. Duyệt đồng loạt tài liệu
13. Hủy duyệt đồng loạt tài liệu
14. Duyệt từng tài liệu
15. Hủy duyệt từng tài liệu
16. Chế độ xem trước thông tin tài liệu / nội dung chi tiết tài liệu
17. Thống kê số lượng tài liệu bài giảng
18. Phân quyền nhân sự được duyệt bài giảng
2.4   Kho tài liệu bài giảng (sau khi được kiểm duyệt)
1. Phân quyền cấp cao nhất có thể xem tài liệu bải giảng của tất cả các đơn vị (Ở Màn hình duyệt, kho tài liệu bài giảng)
2. Kho tài liệu bài giảng của khoa
3. Lọc loại tài liệu bài giảng trong kho tài liệu
4. Lọc nhân sự tạo tài liệu bài giảng
5. Lọc từ khóa tìm kiểm
6. Refesh toàn bộ điều kiện lọc
7. Thống kê số lượng tài liệu trong khoa
8. Thống kê tên tài liệu bài giảng
9. Thống kê loại tài liệu
10. Thống kê người tạo tài liệu
11. Chế độ xem trước tài liệu
12. Download tài liệu đính kèm
2.5   Tài liệu bài giảng trong lớp học phần giảng dạy
1. Xem thông tin tài liệu bài giảng
2. Thống kê số lượng sinh viên trong lớp học phần :

–        Tên sinh viên

–        Mã số sinh viên

3. Tìm kiếm sinh viên
4. Thêm thông tin bài giảng
5. Thêm tên bài giảng
6. Thêm mô tả bài giảng
7. Chức năng chọn bài giảng bắt buộc ( phải học bài này mới được chọn sang bài kế tiếp)
8. Soạn trước và ẩn bài giảng trong lớp học phần (trường hợp chưa đến ngày dạy)
9. Hiển thị bài giảng trong lớp học phần
10. Thêm nội dung bài giảng
11. Sử dụng công cụ CKDEditor tích hợp vào nội dung chi tiết bài giảng
12. Định dạng kiểu chữ (in đậm, in nghiêng, gạch dưới, xóa định dạng) trong nội dung chi tiết bài giảng
13. Chèn Youtube vào nội dung chi tiết bài giảng
14. Ràng buộc video clip khi kết thúc không thể gợi ý qua video clip khác
15. Điều chỉnh kích thước video clip trước khi chèn vào nội dung chi tiết bài giảng
16. Tích hợp công cụ Mathtype ( phục vụ cho các công thức Đại số, toán cao cấp,…)
17. Tích hợp công cụ Chemtype (phục vụ cho các công thức , ký hiệu Hóa học, sinh học,…)
18. Đăng tin bài giảng
19. Chọn tài liệu bài giảng có sẵn trong cây thư mục
20. Đính kèm file (Word, PDF, Ppt, Excel,Mp3)
21. Chế độ xem trước bài giảng
22. Xem trước file đính kèm
23. Download tài liệu đính kèm
24. Gửi ý kiến cá nhân
25. Xóa ý kiến cá nhân
26. Trả lời ý kiến cá nhân
27. Thích bài giảng
28. Thích ý kiến cá nhân
29. Cập nhật nội dung bài giảng
30. Xóa nội dung bài giảng
III.             Quản lý ngân hàng câu hỏi kiểm tra
3.1   Quản lý ngân hàng câu hỏi
1. Sắp xếp thư mục ngân hàng câu hỏi theo dạng cây
2. Tạo mới ngân hàng câu hỏi theo cấp cha – con
3. Thêm ngân hàng câu hỏi
4. Thêm môn học :

–        Mã môn học

–        Tên môn học

–        Tên tiếng anh

–        Tên viết tắt

–        Ghi chú

–        Sắp xếp số thứ tự

5. Lọc danh sách câu hỏi
6. Lọc theo môn học
7. Lọc theo bộ câu hỏi
8. Lọc theo phần
9. Lọc theo chương
10. Lọc theo bài
11. Refesh toàn bộ điều kiện lọc
12. Thống kê số lượng bộ câu hỏi trong môn
13. Thống kê loại câu hỏi
14. Chỉnh sửa câu hỏi
15. Xóa câu hỏi
16. Xem trước câu hỏi
3.2   Công cụ dùng soạn thảo câu hỏi
1. Phân loại câu hỏi
2. Soạn câu hỏi theo dạng trắc nghiệm đơn
3. Soạn câu hỏi theo dạng trắc nghiệm nhóm
4. Soạn câu hỏi theo dạng tự luận
5. Soạn câu hỏi theo dạng tự luận nhóm
6. Lưu trữ bộ câu hỏi theo môn học
3.3   Soạn thảo câu hỏi theo dạng trắc nghiệm đơn
1. Soạn thảo câu hỏi
2. Thêm câu hỏi
3. Đính kèm tệp âm thanh
4. Nhập các câu trả lời
5. Thêm các câu trả lời
6. Chọn đáp án đúng bằng cách click chọn
7. Xóa câu trả lời
8. Lưu trữ câu hỏi theo môn học
9. Tích hợp công cụ Mathtype ( phục vụ cho các công thức Đại số, toán cao cấp,…)
10. Tích hợp công cụ Chemtype (phục vụ cho các công thức , ký hiệu Hóa học, sinh học,…)
11. Định dạng kiểu chữ (in đậm, in nghiêng, gạch dưới, xóa định dạng)
3.4   Soạn thảo câu hỏi theo dạng trắc nghiệm nhóm
1. Soạn thảo câu hỏi theo kiểu cha – con
2. Thêm nội dung câu hỏi cha
3. Thêm nội dung câu hỏi con
4. Thêm câu hỏi con
5. Nhập các câu trả lời
6. Thêm các câu trả lời
7. Chọn đáp án đúng bằng cách click chọn
8. Xóa câu trả lời
9. Lưu trữ câu hỏi theo môn học
10. Tích hợp công cụ Mathtype ( phục vụ cho các công thức Đại số, toán cao cấp,…)
11. Tích hợp công cụ Chemtype (phục vụ cho các công thức , ký hiệu Hóa học, sinh học,…)
12. Định dạng kiểu chữ (in đậm, in nghiêng, gạch dưới, xóa định dạng)
3.5   Soạn thảo câu hỏi theo dạng câu hỏi tự luận
1. Soạn nội dung câu hỏi tự luận
2. Xóa nội dung câu hỏi tự luận
3. Gợi ý lời giải câu hỏi tự luận
4. Lưu trữ câu hỏi theo môn học
3.6   Soạn thảo câu hỏi theo dạng câu hỏi tự luận nhóm
1. Soạn nội dung câu hỏi tự luận theo kiểu cha – con
2. Soạn nội dung câu hỏi tự luận
3. Xóa nội dung câu hỏi tự luận
4. Gợi ý lời giải câu hỏi tự luận
5. Lưu trữ câu hỏi theo môn học
IV.             Tổ Chức Kiểm Tra
4.1   Quản lý đề, bài kiểm tra
1. Thống kê số lượng đề, bài kiểm tra
2. Thống kê thời gian làm bài kiểm tra
3. Thống kê số lượng câu hỏi trong bài kiểm tra
4. Thống kê loại đề ( trắc nghiệm, tự luận)
5. Chỉnh sửa đề, bài kiểm tra
6. Xóa đề, bài kiểm tra
4.2   Tạo đề, bài kiểm tra
1. Lọc điều kiện môn để lấy danh sách câu hỏi từ ngân hàng
2. Tạo mới đề từ bộ môn đã soạn ở ngân hàng câu hỏi
3. Tạo tên đề, bài kiểm tra
4. Tính tổng điểm, bài kiểm tra
5. Quy ước thời gian làm bài (số phút)
6. Cấu hình tạo sẵn đề, bài kiểm tra và chưa sử dụng hoặc sử dụng đề, bài kiểm tra
7. Tính điểm cho từng câu hỏi
4.3   Ra đề, bài kiểm tra trong lớp học phần giảng dạy
1. Thêm bài kiểm tra trong lớp học phần giảng dạy
2. Thêm tên nội dung
3. Soạn trước và ẩn nội dung trong lớp học phần (trường hợp chưa đến ngày dạy)
4. Hiển thị nội dung trong lớp học phần
5. Chức năng chọn bài giảng bắt buộc ( phải học bài này mới được chọn sang bài kế tiếp)
6. Chọn đề, bài kiểm tra
7. Cấu hình số lần được làm bài kiểm tra
B.  Kho học liệu trên cổng sinh viên
1.1   Tài liệu bài giảng
1. Sinh viên xem tài liệu trực tuyến trong lớp học phần
2. Sinh viên xem thống kê danh sách sinh viên trong lớp học phần
3. Sinh viên xem tài liệu theo học kỳ
4. Sinh viên xem tài liệu theo môn học
5. Xây dựng cấu trúc bài giảng theo dạng cây
6. Ràng buộc sinh viên học xong bài trước mới được xem bài kế tiếp
7. Download tài liệu bài giảng
8. Xem trước đính kèm bài giảng
9. Gửi ý kiến sinh viên trong bài giảng
10. Chế độ thích bài giảng
11. Chế độ thích ý kiến
12. Trả lời ý kiến người khác
13. Xóa ý kiến
1.2   Bài kiểm tra
1. Sinh viên thực viền vào kiểm tra
2. Công cụ tính giờ bài làm sinh viên
3. Sinh viên có thể làm được nhiều lần bài kiểm tra (giảng viên cấu hình)
4. Xem các câu đã trả lời
5. Xem các câu chưa trả lời
6. Sinh viên chọn lại đáp áp
7. Nộp bài khi kết thúc
8. Thống kê kết quả qua các lần làm bài
9. Thống kê câu trả lời đúng qua các lần làm bài
10. Thống kê câu trả lời sai qua các lần làm bài
11. Xem lại kết quả sinh viên chọn
C.  Tích Hợp Công Cụ Giảng Dạy Trực Tuyến vào Kho học liệu để Học Và Dạy Trực Tuyến
1.1   Sử dụng phần mềm Công cụ giảng dạy trực tuyến để tích hợp vào kho học liệu giảng viên dạy trực tuyến
1. Chức năng xem lịch dạy theo tuần tích hợp hệ thống giảng dạy trực tuyến
2. Giảng viên tạo lớp học trực tuyến hệ thống tự động đặt lịch dạy trực tuyến trên công cụ giảng dạy trực tuyến
3. Giảng viên vào lớp dạy trên công cụ giảng dạy trực tuyến theo lịch đã đặt
4. Hệ thống chấm công giảng viên dạy trực tuyến
5. Xem danh sách sinh viên đã tham gia lớp học
1.2   Sử dụng phần mềm Công cụ giảng dạy trực tuyến để tích hợp vào kho học liệu sinh viên học trực tuyến
1. Chức năng xem lịch học theo tuần hiển thị link kết nối vào công cụ giảng dạy trực tuyến nếu là lịch học trực tuyến
2. Sinh viên click vào công cụ giảng dạy trực tuyến tham gia học trực tuyến
3. Điểm danh sinh viên tham gia học trực tuyến
4. Trạng thái lịch học (màu sắc):

–        Lịch học

–        LỊch học trực tuyến

–        Lịch thi

–        Lịch tạm ngưng

 

MÔ TẢ CHI TIẾT PHẦN MỀM

1/ Tên phần mềm: Hệ thống phần mềm quản lí học tập, học trực tuyến LMS

2/ Yêu cầu

2.1/ Yêu cầu về phần mềm

 1. a) Yêu cầu chung

Phần mềm cần đáp ứng các yêu cầu chung sau:

Hệ thống linh hoạt và có thể mở rộng:

– Cấu hình hệ thống linh hoạt: Cho phép phát triển mở rộng ứng dụng trên quy mô tăng trưởng dữ liệu thu thập, xử lý và số lượng người dùng tác nghiệp trong hệ thống mà không ảnh hưởng tới các chức năng đang khai thác.

– Hỗ trợ khả năng giao tiếp mở rộng với nhiều nền phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu bên ngoài (Ví dụ: các thiết bị máy in mạng; các cơ sở dữ liệu SQL, Oracle…).

– Đảm bảo tối ưu đầu tư ban đầu vào phần cứng, phần mềm và bản quyền.

Tính sẵn sàng cao và tiện dụng của hệ thống:

– Khai thác khả năng kết nối mạng máy tính nội bộ để triệt để áp dụng quy trình thu thập, xử lý, khai thác dữ liệu; nâng cao khả năng và hiệu quả quản lý, điều hành; khai thác các giá trị gia tăng của thông tin trên Hệ thống máy chủ và cơ sở dữ liệu tập trung 24h/ngày.

– Giao diện người dùng thân thiện từ trình duyệt Web, hỗ trợ tiếng Việt theo tiêu chuẩn Unicode.

– Đảm bảo triển khai nhanh chóng và cho phép người dùng làm chủ được các chức năng nghiệp vụ trong hệ thống. Cũng như vận hành và duy trì Hệ thống một cách dễ dàng.

Hệ thống được bảo mật ở mức cao:

– Kiểm soát truy cập: Kiểm soát truy cập tích hợp tại ứng dụng thông qua xác thực đăng nhập và quyền truy cập ứng dụng.

– Theo dõi Hệ thống: Tất cả các hoạt động cập nhật dữ liệu và hệ thống đều được ghi lại để theo dõi

 1. b) Yêu cầu về kiến trúc hệ thống

– Phần mềm hỗ trợ tốt trên các trình duyệt: Mozilla Firefox; Google Chrome; Safari 6; Microsoft Edge.

– Hệ thống phải được phát triển trên công nghệ hiện đại, đáp ứng khả năng mở rộng Hệ thống khi có nhu cầu nâng cấp thiết bị nhằm tăng hiệu năng hoạt động của hệ thống, nâng cấp bổ sung chức năng ứng dụng hoặc mở rộng phạm vi đối tượng người sử dụng bằng cách tăng cường cấu hình phần cứng cho các máy chủ có sẵn hoặc thêm mới các server khác vào hệ thống đối với tất cả các tầng kiến trúc cài đặt

 1. c) Yêu cầu về tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin theo qui định của nhà nước và của bộ tài chính

Phần mềm phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của nhà nước và của bộ tài chính như sau:

– Tuân thủ tiêu chuẩn kết nối, tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu, tiêu chuẩn về truy cập thông tin, tiêu chuẩn về an toàn thông tin, tiêu chuẩn về dữ liệu đặc tả được công bố kèm theo danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước được ban hành theo thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền Thông, Thông tư số 24/2011/TT-BTTT ngày 20/09/2011 quy định về tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cồng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

– Tuân thủ theo quy định tại Phụ lục 1 trong quyết định số 1340/QĐ-BTC ngày 14/6/2016 của Bộ Tài Chính về việc Quy định tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài Chính.

– Đáp ứng an toàn về đám bảo hệ thống thông tin cấp độ 3 theo tiêu chuẩn TCVN 11930:2017 yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ: đảm bảo an toàn máy chủ, bảo đảm an toàn ứng dụng và bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu.

 1. d) Yêu cầu về quy trình nghiệp vụ

Các qui trình nghiệp vụ

           – Trang tin giảng dạy của giảng viên: Hệ thống hỗ trợ chức năng giúp giảng viên xem được thông tin cá nhân, xem thông tin lịch dạy, thống kê lịch dạy, trạng thái lịch dạy, thống kê các lớp học phần theo dạng cây thư mục, thống kê kết quả bài kiểm tra của sinh viên, thống kê, download các bài kiểm tra của học sinh, chức năng xem chi tiết đề kiểm tra tổng hợp của từng thí sinh, thống kê số lần làm và thống kê câu trả lời đúng/sai của sinh viên.

– Tài nguyên bài giảng: Cấu hình, sắp xếp thư mục tài liệu theo dạng cây, phân cấp loại tài liêu ( cha-con), thêm mới tài liệu, đính kèm các tập tin ( Word, Ppt, Excel,PDF,MP3), chèn Youtube vào bài giảng ( có chức năng kiểm soát youtube ràng buộc video clip khi kết thúc không thể gợi ý qua video clip khác), sử dụng công cụ CKDEditor tích hợp vào nội dung chi tiết bài giảng, tích hợp các công cụ Mathtype( phục vụ cho các công thức Đại số, toán cao cấp,…), tích hợp công cụ Chemtype (phục vụ cho các công thức , ký hiệu Hóa học, sinh học,…), Phân quyền nhân sự thêm/ xóa /sửa bài giảng, Phân quyền nhân sự tạo tài liệu bài giảng cho đơn vị.

Kiểm duyệt bài giảng (kiểm soát bài giảng): Chức năng được dùng để kiểm duyệt bài giảng, chức năng này được phân quyền cho các lãnh đạo duyệt bài giảng trước khi được đưa vào kho tài nguyên của nhà trường.Có các chức năng thống kê tên bài giảng, người viết tài liệu bài giảng, trạng thái duyệt tài liệu, xem trước file đính kèm của tài liệu để duyệt tài liệu, thống kê ngày tạo bài giảng của giảng viên, trạng thái duyệt/không duyệt, duyệt từng tài liệu, hủy duyệt đồng loạt tài liệu, phân quyền nhân sự được duyệt bài giảng.

Tài liệu bài giảng trong lớp học phần giảng dạy : Chức năng xem thông tin tài liệu bài giảng, giảng viên thống kê được sinh viên trong lớp học phần, trạng thái online/offline của sinh viên, tìm kiếm các thông tin của sinh viên, chức năng upload bài giảng mới, ngoài ra có chức năng kế thừa tài nguyên (bài giảng đã được duyệt), kiểm soát sinh viên phải học bài cũ mới được học qua bài tiếp theo, sử dụng công cụ CKDEditor tích hợp vào nội dung chi tiết bài giảng, tích hợp các công cụ Mathtype( phục vụ cho các công thức Đại số, toán cao cấp,…), tích hợp công cụ Chemtype (phục vụ cho các công thức , ký hiệu Hóa học, sinh học,…), sinh viên, giảng viên có thể gửi ý kiến cá nhân (dạng comment), thích (like) bài giảng hoặc bình luận, cập nhật bổ sung nội dung bài giảng.

Quản lý ngân hàng câu hỏi kiểm tra : Sắp  xếp các ngân hàng câu hỏi theo dạng cây, tạo mới ngân hàng câu hỏi quản lý theo cấp độ cha – con, thống kê loại câu hỏi, thống kê số lượng bộ câu hỏi trong môn học, xem trước câu hỏi, các điều kiện lọc tìm kiếm theo phần/chương/bài/môn học/danh sách câu hỏi.

Soạn thảo câu hỏi dùng để kiểm tra kiến thức sinh viên: Soạn thảo câu hỏi theo hình thức : trắc nghiệm đơn, trắc nghiệm nhóm, tự luận, tự luận nhóm. Soạn câu hỏi theo hình thức kiểu cha – con, lưu trữ các câu hỏi theo môn học, tích hợp các công cụ Mathtype( phục vụ cho các công thức Đại số, toán cao cấp,…), tích hợp công cụ Chemtype (phục vụ cho các công thức , ký hiệu Hóa học, sinh học,…), gợi ý lời giải trong soạn câu hỏi theo hình thức tự luận.

– Thực hiện tổ chức kiểm tra đánh giá sinh viên sau khi học:

+ Quản lý đề, bài kiểm tra: thống kê số lượng đề, bài kiểm tra, thống kê thời gian làm bài kiểm tra, thống kê số lượng câu hỏi trong bài kiểm tra, thống kê loại đề ( tự luận, trắc nghiệm),chức năng thêm/xóa/sửa đề bài kiểm tra.

+ Tạo đề, bài kiêm tra: Lọc điều kiện môn học để lấy danh sách câu hỏi từ ngân hàng, kế thừa đề bài kiểm tra đã soạn, tính tổng điểm bài kiểm tra, quy ước thời gian làm bài ( số phút), cấu hình tạo sẵn đề/ bài  kiểm tra chưa sử dụng hoặc sử dụng, tính điểm cho từng câu hỏi.

+Ra đề , bài kiểm tra trong lớp học phần giảng dạy : thêm bài kiểm tra trong lớp học phần giảng dạy, Soạn trước và ẩn nội dung trong lớp học phần (trường hợp chưa đến ngày dạy), chức năng ẩn/hiển thị nội dung trong lớp học phần, chức năng chọn bài giảng bắt buộc( phải học/ làm bài tập này mới được học/làm bài kế tiếp)

– Kho học liệu dành cho sinh viên:  sinh viên có thể xem tài liệu trực tiếp trong lớp học phần, sinh viên xem danh sách sinh viên trong lớp, sinh viên có thể xem tài liệu theo học kỳ / môn học, xem trước file đính kèm, download tài liệu bài giảng, sinh viên gửi ý kiến cá nhân cho bài giảng, chế độ thích bài giảng/ý kiến.

Sinh viên làm bài kiểm tra kiến thức sau khi học trực tuyến : sinh viên thực hiện vào kiểm tra, công cụ tính giờ làm bài, sinh viên có thể làm được nhiều lần trên 1 bài kiểm tra ( giảng viên cấu hình số lần làm bài), sinh viên xem các câu đã trả lời/ chưa trả lời, sinh viên chọn lại đáp án, nộp bài kết thúc, thống kê kết quả qua các lần làm bài, thống kê số câu trả lời đúng, thống kê các câu trả lời sai, xem lại kết quả sinh viên chọn.

Tích hợp phần mềm giảng dạy trực tuyến vào kho học liệu bài giảng để giảng dạy tương tác trực tiếp: dùng để dạy trực tuyến giữa giảng viên và sinh viên (online).

Các tác nhân tham gia vào các qui trình trên

– Quản trị hệ thống: Là quản trị viên trực thuộc nhà trường sẽ quản trị, thiết lập, cấu hình toàn bộ hệ thống, quản lý và phân quyền cho các bộ phận, phòng ban liên quan quản lý và khai thác các nghiệp vụ trên hệ thống.

Cán bộ quản lý bài giảng: Là cán bộ được phân quyền duyệt các nội dung bài giảng ( ví dụ: trưởng khoa, trưởng bộ môn,.. được phân quyền duyệt bài giảng)

– Cán bộ, giảng viên: Toàn bộ cán bộ, giảng viên của nhà trường được cấp account truy cập, khai thác toàn bộ các chức năng liên quan trên cổng đào tạo trực tuyến, dùng để giảng dạy trực tuyến.

– Sinh viên: Toàn bộ sinh viên của nhà trường được cấp account truy cập để học tập và làm bài tập trực tuyến

 1. e) Chức năng chi tiết triển khai
STT Module/ Chức năng Ghi chú
A.   Kho học liệu dành cho giảng viên
1.       Trang tin giảng dạy của giảng viên
1.     1. Xem thông tin cá nhân giảng viên :

–        Mã nhân sự

–        Đơn vị công tác

–        Họ tên

–        Giới tính

–        Ngày sinh

–        Email

–        Chức vụ

–        Phòng ban

–        Số điện thoại

Xem thông tin lịch dạy, lịch thi theo ngày
Thống kê lịch dạy, lịch thi theo ngày
Trạng thái lịch dạy :

–        Lịch dạy

–        Lịch trực tuyến

–        Lịch coi thi

–        Lịch tạm ngưng

Thống kê lớp học phần giảng dạy theo dạng cây thư mục
Thống kê lớp học phần giảng dạy theo học kỳ
Thống kê lớp học trong thư mục danh sách lớp học phần
Thống kê kết quả bài làm kiểm tra của sinh viên
Thống kê sinh viên đã làm bài kiểm tra và chưa làm bài kiểm tra
Download thống kê kết quả bài kiểm tra của sinh viên theo mã lớp học phần dưới dạng Excel
Chức năng xem từng bài kiểm tra của sinh viên
Thống kê số lần làm bài thi của sinh viên
Thống kê số câu trả lời đúng
Thống kê số câu trả lời sai
Nhận xét của giảng viên
Chức năng xem chi tiết đề kiểm tra tổng hợp của từng sinhviên
Thống kê thông tin sinh viên cho từng bài kiểm tra
  Tài nguyên bài giảng
  Loại tài liệu ( phân loại tài liệu)
Sắp xếp thư mục tài liệu theo dạng cây
Tạo mới tài liệu theo cấp cha – con
Thêm loại tài liệu
Chọn tài liệu tạo thuộc cấp cha – con
Tên loại tài liệu
Ghi chú loại tài liệu
Chức năng click vào từng loại tài liệu để xem tài liệu bài giảng từng loại
  Tài liệu bài giảng
Thêm mới tài liệu
Thêm tên tài liệu
Ghi chú tài liệu (nếu có)
Đính kèm tệp trong tài liệu ( Word, Ppt, Excel,PDF,MP3)
Thêm nội dung chi tiết bài giảng
Sử dụng công cụ CKDEditor tích hợp vào nội dung chi tiết bài giảng
Định dạng kiểu chữ (in đậm, in nghiêng, gạch dưới, xóa định dạng) trong nội dung chi tiết bài giảng
Chèn Youtube vào nội dung chi tiết bài giảng
Ràng buộc video clip khi kết thúc không thể gợi ý qua video clip khác
Điều chỉnh kích thước video clip trước khi chèn vào nội dung chi tiết bài giảng
Tích hợp công cụ Mathtype ( phục vụ cho các công thức Đại số, toán cao cấp,…)
Tích hợp công cụ Chemtype (phục vụ cho các công thức , ký hiệu Hóa học, sinh học,…)
Chính sửa / xóa tài liệu bài giảng
Download tệp đính kèm tài liệu bài giảng
Xem trước tệp đính kèm tài liệu bài giảng
Trạng thái duyệt tài liệu bài giảng
Phân quyền nhân sự thêm/ xóa /sửa bài giảng
Phân quyền nhân sự tạo tài liệu bài giảng cho đơn vị
  Kiểm duyệt bài giảng ( kiếm soát bài giảng)
Lọc loại tài liệu bài giảng
Lọc nhân sự theo dạng cây :

–        Cấp cơ sở

–        Cấp phòng ban

–        Cấp nhân sự

Có thể chọn nhiều nhân sự cùng một lúc bằng các check nhân sự.

Lọc bằng từ khóa
Refesh toàn bộ điều kiện lọc
Thống kê tên tài liệu bài giảng
Thống kê loại tài liệu bài giảng
Thống kê người tài liệu bài giảng
Trạng thái duyệt tài liệu
Xem trước file đính kèm của tài liệu để duyệt lài liệu
Thống kê ngày tạo bài giảng của giảng viên
Ghi chú trạng thái (lý do):

–        Duyệt

–        Không duyệt

Duyệt đồng loạt tài liệu
Hủy duyệt đồng loạt tài liệu
Duyệt từng tài liệu
Hủy duyệt từng tài liệu
Chế độ xem trước thông tin tài liệu / nội dung chi tiết tài liệu
Thống kê số lượng tài liệu bài giảng
Phân quyền nhân sự được duyệt bài giảng
  Kho tài liệu bài giảng (sau khi được kiểm duyệt)
Phân quyền cấp cao nhất có thể xem tài liệu bải giảng của tất cả các đơn vị (Ở Màn hình duyệt, kho tài liệu bài giảng)
Kho tài liệu bài giảng của khoa
Lọc loại tài liệu bài giảng trong kho tài liệu
Lọc nhân sự tạo tài liệu bài giảng
Lọc từ khóa tìm kiểm
Refesh toàn bộ điều kiện lọc
Thống kê số lượng tài liệu trong khoa
Thống kê tên tài liệu bài giảng
Thống kê loại tài liệu
Thống kê người tạo tài liệu
Chế độ xem trước tài liệu
Download tài liệu đính kèm
  Tài liệu bài giảng trong lớp học phần giảng dạy
Xem thông tin tài liệu bài giảng
Thống kê số lượng sinh viên trong lớp học phần :

–        Tên sinh viên

–        Mã số sinh viên

Tìm kiếm sinh viên
Thêm thông tin bài giảng
Thêm tên bài giảng
Thêm mô tả bài giảng
Chức năng chọn bài giảng bắt buộc ( phải học bài này mới được chọn sang bài kế tiếp)
Soạn trước và ẩn bài giảng trong lớp học phần (trường hợp chưa đến ngày dạy)
Hiển thị bài giảng trong lớp học phần
Thêm nội dung bài giảng
Sử dụng công cụ CKDEditor tích hợp vào nội dung chi tiết bài giảng
Định dạng kiểu chữ (in đậm, in nghiêng, gạch dưới, xóa định dạng) trong nội dung chi tiết bài giảng
Chèn Youtube vào nội dung chi tiết bài giảng
Ràng buộc video clip khi kết thúc không thể gợi ý qua video clip khác
Điều chỉnh kích thước video clip trước khi chèn vào nội dung chi tiết bài giảng
Tích hợp công cụ Mathtype ( phục vụ cho các công thức Đại số, toán cao cấp,…)
Tích hợp công cụ Chemtype (phục vụ cho các công thức , ký hiệu Hóa học, sinh học,…)
Đăng tin bài giảng
Chọn tài liệu bài giảng có sẵn trong cây thư mục
Đính kèm file (Word, PDF, Ppt, Excel,Mp3)
Chế độ xem trước bài giảng
Xem trước file đính kèm
Download tài liệu đính kèm
Gửi ý kiến cá nhân
Xóa ý kiến cá nhân
Trả lời ý kiến cá nhân
Thích bài giảng
Thích ý kiến cá nhân
Cập nhật nội dung bài giảng
Xóa nội dung bài giảng
  Quản lý ngân hàng câu hỏi kiểm tra
\ Quản lý ngân hàng câu hỏi
Sắp xếp thư mục ngân hàng câu hỏi theo dạng cây
Tạo mới ngân hàng câu hỏi theo cấp cha – con
Thêm ngân hàng câu hỏi
Thêm môn học :

–        Mã môn học

–        Tên môn học

–        Tên tiếng anh

–        Tên viết tắt

–        Ghi chú

–        Sắp xếp số thứ tự

Lọc danh sách câu hỏi
Lọc theo môn học
Lọc theo bộ câu hỏi
Lọc theo phần
Lọc theo chương
Lọc theo bài
Refesh toàn bộ điều kiện lọc
Thống kê số lượng bộ câu hỏi trong môn
Thống kê loại câu hỏi
Chỉnh sửa câu hỏi
Xóa câu hỏi
Xem trước câu hỏi
  Công cụ dùng soạn thảo câu hỏi
Phân loại câu hỏi
Soạn câu hỏi theo dạng trắc nghiệm đơn
Soạn câu hỏi theo dạng trắc nghiệm nhóm
Soạn câu hỏi theo dạng tự luận
Soạn câu hỏi theo dạng tự luận nhóm
Lưu trữ bộ câu hỏi theo môn học
  Soạn thảo câu hỏi theo dạng trắc nghiệm đơn
Soạn thảo câu hỏi
Thêm câu hỏi
Đính kèm tệp âm thanh
Nhập các câu trả lời
Thêm các câu trả lời
Chọn đáp án đúng bằng cách click chọn
Xóa câu trả lời
Lưu trữ câu hỏi theo môn học
Tích hợp công cụ Mathtype ( phục vụ cho các công thức Đại số, toán cao cấp,…)
Tích hợp công cụ Chemtype (phục vụ cho các công thức , ký hiệu Hóa học, sinh học,…)
Định dạng kiểu chữ (in đậm, in nghiêng, gạch dưới, xóa định dạng)
  Soạn thảo câu hỏi theo dạng trắc nghiệm nhóm
Soạn thảo câu hỏi theo kiểu cha – con
Thêm nội dung câu hỏi cha
Thêm nội dung câu hỏi con
Thêm câu hỏi con
Nhập các câu trả lời
Thêm các câu trả lời
Chọn đáp án đúng bằng cách click chọn
Xóa câu trả lời
Lưu trữ câu hỏi theo môn học
Tích hợp công cụ Mathtype ( phục vụ cho các công thức Đại số, toán cao cấp,…)
Tích hợp công cụ Chemtype (phục vụ cho các công thức , ký hiệu Hóa học, sinh học,…)
Định dạng kiểu chữ (in đậm, in nghiêng, gạch dưới, xóa định dạng)
  Soạn thảo câu hỏi theo dạng câu hỏi tự luận
Soạn nội dung câu hỏi tự luận
Xóa nội dung câu hỏi tự luận
Gợi ý lời giải câu hỏi tự luận
Lưu trữ câu hỏi theo môn học
  Soạn thảo câu hỏi theo dạng câu hỏi tự luận nhóm
Soạn nội dung câu hỏi tự luận theo kiểu cha – con
Soạn nội dung câu hỏi tự luận
Xóa nội dung câu hỏi tự luận
Gợi ý lời giải câu hỏi tự luận
Lưu trữ câu hỏi theo môn học
  Tổ Chức Kiểm Tra
  Quản lý đề, bài kiểm tra
Thống kê số lượng đề, bài kiểm tra
Thống kê thời gian làm bài kiểm tra
Thống kê số lượng câu hỏi trong bài kiểm tra
Thống kê loại đề ( trắc nghiệm, tự luận)
Chỉnh sửa đề, bài kiểm tra
Xóa đề, bài kiểm tra
4.1   Tạo đề, bài kiểm tra
Lọc điều kiện môn để lấy danh sách câu hỏi từ ngân hàng
Tạo mới đề từ bộ môn đã soạn ở ngân hàng câu hỏi
Tạo tên đề, bài kiểm tra
Tính tổng điểm, bài kiểm tra
Quy ước thời gian làm bài (số phút)
Cấu hình tạo sẵn đề, bài kiểm tra và chưa sử dụng hoặc sử dụng đề, bài kiểm tra
Tính điểm cho từng câu hỏi
4.2   Ra đề, bài kiểm tra trong lớp học phần giảng dạy
Thêm bài kiểm tra trong lớp học phần giảng dạy
Thêm tên nội dung
Soạn trước và ẩn nội dung trong lớp học phần (trường hợp chưa đến ngày dạy)
Hiển thị nội dung trong lớp học phần
Chức năng chọn bài giảng bắt buộc ( phải học bài này mới được chọn sang bài kế tiếp)
Chọn đề, bài kiểm tra
Cấu hình số lần được làm bài kiểm tra
A.  Kho học liệu trên cổng sinh viên
1.1   Tài liệu bài giảng
Sinh viên xem tài liệu trực tuyến trong lớp học phần
Sinh viên xem thống kê danh sách sinh viên trong lớp học phần
Sinh viên xem tài liệu theo học kỳ
Sinh viên xem tài liệu theo môn học
Xây dựng cấu trúc bài giảng theo dạng cây
Ràng buộc sinh viên học xong bài trước mới được xem bài kế tiếp
Download tài liệu bài giảng
Xem trước đính kèm bài giảng
Gửi ý kiến sinh viên trong bài giảng
Chế độ thích bài giảng
Chế độ thích ý kiến
Trả lời ý kiến người khác
Xóa ý kiến
1.2   Bài kiểm tra
Sinh viên thực viền vào kiểm tra
Công cụ tính giờ bài làm sinh viên
Sinh viên có thể làm được nhiều lần bài kiểm tra (giảng viên cấu hình)
Xem các câu đã trả lời
Xem các câu chưa trả lời
Sinh viên chọn lại đáp áp
Nộp bài khi kết thúc
Thống kê kết quả qua các lần làm bài
Thống kê câu trả lời đúng qua các lần làm bài
Thống kê câu trả lời sai qua các lần làm bài
Xem lại kết quả sinh viên chọn
B.  Tích Hợp Công Cụ Giảng Dạy Trực Tuyến vào Kho học liệu để Học Và Dạy Trực Tuyến
1.1   Sử dụng phần mềm Công cụ giảng dạy trực tuyến để tích hợp vào kho học liệu giảng viên dạy trực tuyến
Chức năng xem lịch dạy theo tuần tích hợp hệ thống giảng dạy trực tuyến
Giảng viên tạo lớp học trực tuyến hệ thống tự động đặt lịch dạy trực tuyến trên công cụ giảng dạy trực tuyến
Giảng viên vào lớp dạy trên công cụ giảng dạy trực tuyến theo lịch đã đặt
Hệ thống chấm công giảng viên dạy trực tuyến
Xem danh sách sinh viên đã tham gia lớp học
1.2   Sử dụng phần mềm Công cụ giảng dạy trực tuyến để tích hợp vào kho học liệu sinh viên học trực tuyến
Chức năng xem lịch học theo tuần hiển thị link kết nối vào công cụ giảng dạy trực tuyến nếu là lịch học trực tuyến
Sinh viên click vào công cụ giảng dạy trực tuyến tham gia học trực tuyến
Điểm danh sinh viên tham gia học trực tuyến
Trạng thái lịch học (màu sắc):

–        Lịch học

–        LỊch học trực tuyến

–        Lịch thi

–        Lịch tạm ngưng

1.3   Chức năng phần mềm Công cụ giảng dạy trực tuyến
Cho phép giảng viên / sinh viên truy câp vào lớp học trực tuyến
Giảng viên / sinh viên xem danh sách người tham gia lớp học
Host tắt toàn bộ microphone người dùng
Cấu hình có host mới được quyền mở mic thì người dùng mới có thể nói
Host mở mic toàn độ người dùng
Chức năng ghi hình trực tuyến lớp học được diễn ra
Cấu hình host được quyền ghi hình hoặc cho người tham dự ghi hình
Host được chia sẻ màn hình cho người tham dự lớp học
Cấu hình người tham gia được chia sẻ màn hình
Công cụ tương tác khi chia sẻ màn hình (white board, viết vẽ,..)
Công cụ chat trực tuyến giữa người dùng
Công cụ kiểm tra microphone và khởi động camera cá nhân
Công cụ khóa lớp học
Chế độ view màn hình ( spearker view/ gallery view)
Công cụ raise hand của sinh viên khi cần phát biểu
Công cụ phân quyền làm host user cho người dùng khác
Host được quyền thay đổi tên người dùng trong lớp học
Host được quyền remove tài khoản ra khỏi lớp học
Công cụ biểu hiện trạng thái reactions
Công cụ chuyển quyền làm trợ giảng (Co – host)

2.2/ Yêu cầu phi chức năng

 1. a) Yêu cầu đáp ứng với hệ quản trị CSDL

Để đáp ứng nhu cầu về dữ liệu của hệ thống, CSDL cần đáp ứng các yêu cầu:

– Đáp ứng được với lượng dữ liệu lớn, có sự truy cập đồng thời của rất nhiều user.

– Độ ổn định, và có thể kết hợp với các server khác: IIS, Proxy Server

– Cơ sở dữ liệu cần mang tính bảo mật cao.

– Dễ cài đặt

– CSDL phải thiết lập chế độ sao lưu dữ liệu định kỳ, đột xuất (người quản trị có thể thiết lập chế độ sao lưu dữ liệu theo ngày, giờ) và tùy chọn các thành phần cần sao lưu.

– Cho phép phục hồi dữ liệu theo phiên bản đã được lưu trữ khi cần thiết hoặc khi có sự cố xảy ra

 1. b) Yêu cầu về công nghệ

– Hệ điều hành máy chủ: Microsoft Windows 2012 server

– Webserver: Microsoft

– Hệ quản trị CSDL:  SQL Server 2012.

– Ngôn ngữ lập trình: ASP.Net, C#.Net, VB.Net, PHP kết hợp XML, AJAX….

– Về phía người dùng:  sử dụng Microsoft IE 7+, Mozilla, Fire Fox.

– Mô hình ứng dụng: Ứng dụng dạng Web (Web-based application)

– Chạy tốt trên các thiết bị di động như: máy tính bảng và điện thoại thông minh các loại

– Có thể tích hợp danh bạ điện tử: OpenLDAP, Active Directory

 1. c) Yêu cầu bảo mật

– Hệ thống phải đáp ứng khả năng an toàn, bảo mật theo nhiều mức: mức mạng, mức xác thực người sử dụng, mức CSDL

– Hỗ trợ người sử dụng trao đổi thông tin, dữ liệu với cổng trên mạng Internet theo các chuẩn về an toàn thông tin như: SSL v3.0, HTTPS

– Các cơ chế theo dõi và giám sát, lưu vết tất cả các hoạt động cho mỗi kênh thông tin và toàn hệ thống

– Toàn bộ các dữ liệu cần quản lý phải được lưu trong CSDL được phân quyền truy cập chặt chẽ

– Giải pháp nén dữ liệu đặc trưng đảm bảo tính toàn vẹn cho dữ liệu và đảm bảo tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh cho hệ thống dữ liệu truyền lớn với các đặc trưng là văn bản.

Hệ thống mã hóa dữ liệu (Password) sử dụng SSL (Security Socket Layer) dành cho hệ thống thành viên, đăng nhập, hệ thống Backup với Back up Server;

Hệ thống được xây dựng và triển khai trên cơ sở kế thừa sử dụng từ hạ tầng kỹ thuật mạng máy tính và Trung tâm dữ liệu của nhà trường. Vì vậy, các tiêu chuẩn, quy chuẩn bảo đảm phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành, bảo mật của hệ thống cũng sẽ được kế thừa từ các tiêu chuẩn, quy chuẩn bảo đảm phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành, bảo mật của nhà trường và Bộ Tài Chính.

 1. d) Yêu cầu ràng buộc xử lý logic đối với việc nhập dữ liệu thông qua sử dụng các ô nhập do phần mềm cung cấp.

– Các form biểu mẫu nhập liệu thân thiện, dễ sử dụng, khả năng kết nối database nhanh chóng khi các thông tin được nhập liệu vào hệ thống

– Sử dụng các công cụ hỗ trợ nén file khi attach trong quá trình nhập liệu để đảm bảo đường truyền cũng như dung lượng hợp lý cần thiết trong việc lưu trữ dữ liệu

 1. e) Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương trình

– Giao diện được thiết kế hướng người dùng, thân thiện và dễ sử dụng đối với người dùng, tương thích với các trình duyệt thông dụng hiện nay

– Giao diện người dùng, kể cả các giao diện khai thác và quản trị hoàn toàn trên nền Web, giao điện được trình bày khoa học, hợp lý và đảm bảo mỹ thuật hài hòa.

– Ngôn ngữ giao diện: là tiếng Việt có khả năng dễ dàng bổ sung các ngôn ngữ khác trong tương lai (nếu cần thiết). Sử dụng bảng mã chuẩn Quốc tế Unicode để mã hóa và lưu trữ dữ liệu dạng văn bản. Hỗ trợ các định dạng khác nhau đối với văn bản bằng tiếng Việt

– Tra cứu, tìm kiếm dữ liệu dễ dàng, thống kê nhanh được số lượng dữ liệu ở mỗi trạng thái nhất định

 1. e) Yêu cầu kiểm thử

Trước khi triển khai vận hành chính thức Hệ thống, đơn vị phát triển Hệ thống phải phối hợp với Chủ đầu tư để lập kế hoạch và thực hiện kiểm thử chất lượng, vận hành thử nghiệm Hệ thống, đảm bảo Hệ thống sau khi nâng cấp sẽ hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả theo đúng nhu cầu người dùng.

 1. f) Các yêu cầu khác

– Hệ thống cần đáp ứng ứng tốt về thời gian xử lý đối với từng màn hình.

– Các lỗi nhập liệu của phần mềm phải được thông báo rõ ràng giúp người dùng biết rõ lý do gây ra lỗi.

2.3/ Chuẩn hóa và chuyển dữ liệu

Hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu từ các nguồn như: Excel, csdl websie hiện tại, word và chuyển vào hệ thống mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *